Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
 2. Działanie na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom w tym pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.
 4. Działalność charytatywna.
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz prowadzenie działalności na rzecz dobrego startu zawodowego młodych ludzi.
 7. Działanie na rzecz rozwoju osobistego kobiet i mężczyzn oraz twórczości i kreatywności dziecimłodzieży
 8. Upowszechnianie krajoznawstwa, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, w tym propagowanie umiejętności psychologicznych służących samorealizacji i poprawie kontaktów społecznych.
 11. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
 12. Edukacja społeczno-prawna w zakresie problemów związanych z uzależnieniami i przemocą.
 13. Działalność profilaktyczna wobec zagrożeń patologią społeczną.
 14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz korzystania przez dzieci i młodzież z dóbr kultury.
 15. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
 16. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży.
 17. Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 18. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju stowarzyszenia, oraz podnoszenia kwalifikacji indywidualnych jego członków.

Do pobrania statut: KLIK!

p1

Joomla templates by Joomlashine